Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod

Toto vydání oficiálních Pravidel baseballu ČBA je určeno všem, hráčům a baseballovým fanouškům všech věkových kategorií pro rychlou a lehkou orientaci ve hře "Baseball", kterou někteří lidé považují za těžkou a nepochopitelnou.

Index je dobrým místem pro začátek (seřazený podle hesel), který Vám pomůže nalézt vysvětlení ke všem pravidlům a dát odpověď na jednom místě.

Toto vydání obsahuje části, které jsou označeny následovně:

Originál Oficiálních pravidel baseballu "Official Rules of Baseball" je vytvořen Komisí oficiálních herních pravidel "Official Playing Rules Committee" a je používán všemi baseballovými rozhodčími.

V šedých rámečcích se nacházejí vybrané části z Oficiálních herních pravidel. Tyto části interpretují a rozvíjí pravidla popsána v Oficiálních pravidlech a ukazují, co vedlo Komisi oficiálních herních pravidel k vytvoření právě tohoto pravidla.

V určitých případech Komise oficiálních herních pravidel rozšířila pravidla o Výklad pravidla a určité Postihy, které používají rozhodčí k vyřešení zvláštní herní situace. Obrázky (viz níže) přímo označují Výklady pravidel a Postihy.

VÝKLAD PRAVIDLA: Informuje rozhodčí o správném použití postihu za porušení určité části Oficiálních pravidel.

POSTIH: Informuje rozhodčí o správném použití postihu za porušení určité části Oficiálních pravidel.

Tato "Oficiální pravidla baseballu," jsou přeložena z publikace "Official Rules of Major League Baseball 1999," s částečnými úpravami pro použití v soutěžích České Baseballové Asociace. Podle těchto pravidel se řídí většina turnajů a soutěží pořádaných organizacemi CEB a IBAF.


Překlad: David Kulhánek
Autor obrázkových příloh: David Kulhánek
Schváleno: Komisí rozhodčích ČBA a VV ČBA
Platnost: ve všech soutěžích pořádaných ČBA od 1. ledna 2002

Tato pravidla ruší všechna předcházející pravidla baseballu!

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část těchto pravidel nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu bez předchozí dohody a písemného souhlasu autora.

Obrázky, loga nebo některé části textu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých vlastníků, i když na to není vysloveně poukázáno.

Autor neručí za chyby v textu nebo za chyby vzniklé tiskem.

Případné dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu:
baseball.umpire@email.cz
baseball.cstv.cz/umpires

Předmět hry

1.01
Baseball je hra mezi dvěma družstvy o devíti hráčích pod vedením manažera. Hraje se na ohraničeném hřišti v souladu s následujícími pravidly a je rozhodována jedním nebo více rozhodčími.

1.02
Cílem každého družstva je vyhrát tím, že získá více bodů než soupeř.

1.03
Vítězem utkání bude družstvo, které v souladu s pravidly zaznamená větší počet bodů do závěru regulérního utkání.

1.04
HŘIŠTĚ. Hřiště musí být vytyčeno v souladu s instrukcemi uvedenými níže a podle obrázků 1, 2 a 3 na následujících stranách.
Vnitřní pole má tvar čtverce o hraně 27,43 m (90 ft). Vnější pole je území mezi dvěmi pomezními čarami utvořené prodloužením dvou sousedních stran tohoto čtverce, jak je na obrázku 1.
Vzdálenost domácí mety k nejbližšímu plotu, tribuně či jiné překážce ve vnějším poli musí být 76,20 m (250 ft) a více. Doporučuje se vzdálenost 97,50 m (320 ft) a více podél pomezních čar a 122 m (400 ft) a více středem pole. Povrch vnitřního pole musí být srovnán tak, že metové čáry a domácí meta jsou v jedné úrovni. Nadhazovací meta musí být 0,254 m (10 in) nad úrovní domácí mety. Klesání z místa, které je v úrovni nadhazovací mety a to 0,153 m (6 in) před nadhazovací metou na vzdálenost 1,83 m (6 ft) směrem k domácí metě musí být rovnoměrné a 2,54 cm (1 in) výšky na 30,5 cm (1 ft) délky. Vnitřní a vnější pole včetně čar, které je ohraničují, se nazývají pole. Ostatní prostory hřiště se nazývají zámezí.

Je vhodné, aby spojnice od domácí mety přes nadhazovací metu ke druhé metě směřovala k východu - severovýchodu.

Doporučuje se, aby vzdálenost od domácí mety k zadní síti (backstopu) a vzdálenost od metových čar k nejbližšímu plotu, tribuně či překážce v zámezí činila 18,30 m (60 ft) a více, obrázek 2.

Je-li místo pro domácí metu určeno, naměří se zvoleným směrem 38,80 m (127 ft 33/8 in) a vytyčí se druhá meta. Z domácí mety se naměří 27,43 m (90 ft) směrem k první metě; stejná vzdálenost se naměří od druhé mety směrem k první. V průsečíku těchto čar se vytyčí první metu. Z domácí mety se naměří 27,43 m (90 ft) směrem ke třetí; stejná vzdálenost se naměří od druhé mety směrem ke třetí. V průsečíku těchto čar bude třetí meta. Vzdálenost mezi první a třetí metou bude činit 38,80 m (127 ft 33/8 in). Všechny vzdálenosti od domácí mety se měří z bodu protnutí pomezních čar.
Rozměry hřiště - (obrázek 1)
LEGENDA
Pomezní čáry, pálkařské, koučovské boxy, území chytače - musí být vyznačeny
Přípravný pálkařský kruh
Hranice trávy

Obrazek


Území chytače, pálkařů a koučů, "jednometrovka" a přípravné pálkařské kruhy budou vytyčeny podle obrázků 1 a 2.

Rozměry hřiště (obrázek 2)
LEGENDA
B
Území pálkaře
C
Území chytače

Obrazek


Pomezní čáry a ostatní čáry, které jsou na nákresu značeny silnou černou čárou, musí být na hřišti provedeny pomocí vlhkého nehašeného vápna, křídy či jiného bílého materiálu.
Tvar a rozměry zatravněné plochy zobrazené v nákresu nejsou povinné a každý oddíl si může sám stanovit počet a rozměry zatravněných a holých ploch na svém hřišti.

1.05
Domácí metu tvoří pětiúhelníková deska. Jejím základem je čtverec o straně 305 mm doplněný dvěma rohy tak, že jedna strana měří 432 mm, dvě 216 mm a dvě 305 mm. Tato deska je umístěna v průsečíku pomezních čar tak, aby stranou 432 mm dlouhou směřovala k nadhazovací metě a strany 305 mm dlouhé se kryly s pomezními čarami. Vrchní hrany desky musí být sraženy. Domácí meta musí být připevněna k zemi v úrovni povrchu hřiště. (viz domácí meta na obrázku 2.)

1.06
První, druhá a třetí meta musí být označena bílými vaky, bezpečně připevněnými k zemi podle obrázku 2. Vaky jsou čtverce o straně 380 mm, vysoké min. 75 mm a max. 127 mm a jsou naplněny měkkým materiálem. Vaky první a třetí mety budou celé ve vnitřním poli. Vak druhé mety je umístěn svým středem na průsečíku metových čar.

1.07
Nadhazovací meta je obdélníková bílá deska o rozměrech 600 x 150 mm. Je zapuštěna do země (podle obrázku 1 a 2) tak, aby vzdálenost mezi domácí (průsečík pomezních čar) a nadhazovací metou byla 18,44 m.

Rozměry nadhazovacího kopce (obrázek 3)

Obrazek

NÁVRH ÚPRAVY NADHAZOVACÍHO KOPCE

Klesání z místa, které je v úrovni nadhazovací mety a to 0,153 m (6 in) před nadhazovací metou na vzdálenost 1,83 m (6 ft) směrem k domácí metě musí být rovnoměrné a 2,54 cm (1 in) výšky na 30,5 cm (1 ft) délky (příp. 1 cm výšky na 12 cm délky. Nadhazovací kopec má kruhovou základnu o průměru 550 cm se středem 18,00 m vzdáleným od domácí mety. Umístěte přední hranu nadhazovací mety o 0,44 m za střed kruhu. Kolem samotné nadhazovací mety by měla být plošina do vzdáleností cca 0,16 m před metou, 0,45 m na každou stranu a 0,55 m za metou. Celkový rozměr plošiny by měl být cca 1,5 x 0,86 m.

1.08
Oddíl musí vybavit hřiště lavičkami pro hráče domácího i hostujícího družstva. Tyto lavičky však nesmí být umístěny blíže než 7,60 m od pomezní čáry, mohou být zastřešeny a uzavřeny vzadu a na obou koncích.

1.09
Míč má tvar koule a je vyroben z vlny ovinuté kolem malého jádra z korku, gumy či podobného materiálu. Je potažen dvěma kusy bílé koňské či hovězí kůže sešitými pevně k sobě. Jeho hmotnost je 142 - 149 g a po obvodu měří 229 - 235 mm.

1.10

 1. Pálka je hladká, zakulacená hůl s průměrem max. 70 mm (23/4 in) v nejširší části a max. délkou 1067 mm (42 in).
  POZNÁMKA: Použití pálek řídí ČBA. V soutěžích ČBA (mistrovských nebo exhibičních utkáních) nebudou používány experimentální pálky, pokud výrobce nemá zajištěn souhlas ČBA s jejich tvarem, vzhledem a výrobními metodami.

 2. Ukončení pálky. Na užším konci pálky musí být hlavička s největší tloušťkou 2,5 cm a největším průměrem 5 cm. Pálka se zakončením hlavičkou musí být zhotovena z jednoho kusu materiálu.

 3. Držadlo pálky může být do vzdálenosti 457 mm od konce pálky pokryto nebo upraveno jakýmkoliv materiálem či látkou, která zlepší uchopení pálky. Každé přesáhnutí vzdálenosti 457 mm od konce pálky takovouto úpravou znamená vyřazení pálky ze hry.
  POZNÁMKA: Jestliže rozhodčí zjistí, že pálka neodpovídá pravidlu c) teprve při nebo po použití takové pálky ve hře, není to důvod pro vyhlášení pálkaře aut či jeho vyloučení ze hry.

1.11

 1. (1) Všichni hráči družstva musí mít dresy, které mají stejnou barvu a střihl. Na zádech každého dresu musí mít hráč číslo vysoké minimálně 15 cm. (2) Každá viditelná část spodního trička musí mít jednotnou barvu pro všechny hráče družstva. Každý hráč kromě nadhazovače může mít na rukávu spodního trička čísla a písmena. (3) Součástí dresu je i čepice s kšiltem. Všichni hráči družstva musí mít čepice stejné barvy. (4) Žádnému hráči, jehož dres se liší od dresu jeho spoluhráčů, nesmí být povolena účast ve hře.

 2. ČBA může stanovit, (1), že jednotlivá družstva budou používat určité dresy, nebo (2), že každé družstvo bude mít dvě sady dresů, bílé pro domácí utkání a dresy jiné barvy pro utkání na soupeřově hřišti.

 3. (1) Délka rukávů může být u různých hráčů odlišná, ale rukávy každého jednotlivého hráče musí mít přibližně stejnou délku. (2) Žádný hráč nesmí mít roztrhané, prodřené či rozpárané rukávy.

 4. Žádný hráč nesmí připevnit na dres tkanici či jiný materiál odlišné barvy od dresu.

 5. Žádná část dresu nesmí obsahovat vzor napodobující či sugerující podobu míče.

 6. Na dresu nesmí být použity knoflíky z hlazeného kovu či skleněné knoflíky.

 7. Žádný hráč nesmí mít na patě či špičce svých bot připevněno nic, kromě obvyklého kování bot a špičky bot. Boty se zašpičatělými hroty připomínajícími golfové boty či běžecké tretry nesmí být používány.

 8. Používání reklamy na dresech může být omezeno ČBA, co se plochy a umístění týče.

 9. ČBA může stanovit, že hráči družstev musí mít na zádech dresů svá příjmení.

1.12
Chytač může mít koženou lapačku bez prstů o rozměrech 965 mm po obvodu a nesmí být vyšší jak 394 mm. Tato omezení zahrnují veškerá šněrování a jinou koženou bandáž či krytí, připojená k vnější straně lapačky. Mezera mezi palcovou a prstovou částí lapačky v horní části nesmí být větší jak 152 mm a 102 mm v sedle palce. Vršek košíku nesmí být širší než 178 mm a jeho výška nesmí být větší než 152 mm. Košík může být zhotoven z kožených pruhů nebo z přeložených kusů kůže sešitých dohromady, či kus kůže připevněný k lapačce šněrovadly tak, aby rozměry takové konstrukce nepřekročily žádný z výše uvedených rozměrů.

1.13
První metař může mít koženou rukavici nebo lapačku bez prstů, která nesmí být vyšší jak 305 mm a nesmí být širší než 203 mm přes dlaň (měřeno od sedla palce). Mezera mezi palcovou a prstovou částí lapačky v její horní části nesmí být větší než l02 mm a 90 mm u sedla palce. Lapačka musí být konstruována tak, aby tato mezera byla neustále stejná a její rozměry nebyly žádným způsobem zvětšeny. Košík lapačky nesmí být vyšší než 127 mm. Košík může být zhotoven z kožených pruhů nebo z přeložených kusů kůže sešitých dohromady, či kus kůže připevněný k lapačce šněrovadly tak, aby rozměry takovéto konstrukce nepřekročily žádný z výše uvedených rozměrů. Košík nesmí být zhotoven ze stočených či skládaných pruhů nebo prohlouben tak, že tvoří kapsu. Hmotnost rukavice není předepsána.

1.14
Každý polař kromě prvního metaře a chytače může požívat pouze koženou rukavici odpovídající následujícím rozměrům. Rozměry rukavice proměřujeme na její rubové straně nebo na její chytací straně. Měří se kalibrovaným měřidlem, umožňující neustálý kontakt s povrchem měřené rukavice. Rukavice nesmí měřit více než 305 mm od vrcholu kteréhokoliv ze čtyř prstů ke spodní straně rukavice. Rukavice nesmí měřit od vnitřního švu u spodní části prvního prstu podél spodních zakončení ostatních prstů směrem k vnější boční hraně rukavice u čtvrtého prstu více jak 197 mm. Prostor mezi palcem a prvním prstem se nazývá sedlo a může být vyplněn koženým košíkem či jinou koženou zarážkou. Košík může být sestaven z řady podélně přeložených a sešitých pruhů kůže nebo z řady kožených ploch nebo z propletených kožených řemenů. Košík nesmí být zhotoven ze stočených či skládaných pruhů, které by tvořily kapsu. Kryje-li košík celý sedlový prostor, může být ohebný. Je-li sestaven z několika částí, musí být tyto mezi sebou spojeny tak, aby jejich prohnutí neumožnilo utvoření košíku. Košík musí být sestaven tak, aby rozměry sedlového rozpětí mohly být upravovány. Rozpětí horní části sedla nesmí být větší než 114 mm, výška sedla nesmí být větší než 146 mm a šířka spodního okraje nesmí být širší než 89 mm. Rozpětí sedla nesmí v žádném bodě pod horním okrajem větší než 114 mm. Košík musí být k sedlu připevněn na obou jeho stranách i na jeho horní a spodní hraně. K připojení se používají kožené tkanice, jejíchž konce se zajistí. Jestliže se natáhnou či uvolní, musí být upraveny do původní polohy. Hmotnost rukavice není předepsána.

1.15

 1. Rukavice nadhazovače musí být jednobarevná, včetně švů, výpletů a lemování. Nesmí být bílá nebo šedá.
 2. Žádný nadhazovač nesmí připevnit na svoji rukavici žádnou cizí hmotu lišící se barvou rukavice.

1.16
Soutěž používá následující pravidlo upravující používání helem:

 1. po dobu svého času na pálce a pobytu na metách musí všichni hráči používat ochrannou helmu chránící obě uši.
 2. po dobu hry ve svém postavení musí mít všichni chytači nasazenou helmu pro chytače.
 3. po dobu výkonu svých povinností musí mít všichni sběrači pálek a míčů nasazenou ochrannou helmu s krytím obou uší.
Jestliže rozhodčí u hráče objeví jakékoliv porušení těchto pravidel, musí ho vyzvat k nápravě. Nedojde-li dle mínění rozhodčího k nápravě v odpovídajícím čase, vyloučí rozhodčí hráče ze hry, a pokládá-li to za nutné, oznámí záležitost disciplinární komisi.

Definice termínů

AUT (OUT) je jedno ze tří požadovaných vyřazení členů útočícího družstva během jeho času na pálce.

BALK (BALK) nesprávná činnost nadhazovače s běžcem či běžci na metách, která opravňuje všechny běžce postoupit o jednu metu.

BĚŽEC (RUNNER) je útočící hráč, který postupuje k metě, nebo se jí dotýká, či se na kteroukoliv metu vrací.

BĚŽÍCÍ PÁLKAŘ (BATTER-RUNNER) je výraz, který označuje útočícího hráče, jenž ukončil svůj čas na pálce, ale nebyl dosud vyautován nebo dosud neskončila rozehra, při které se stal běžcem.

BOD (RUN or SCORE) získá útočící hráč, který se stal z pálkaře běžcem a dotkl se postupně první, druhé, třetí a domácí mety.

BÓL (BALL) je nadhoz, který neprolétl zónou a po kterém pálkař nešvihnul.

Pokud se nadhoz dotkne země a odrazí se do zóny, je to ból. Pokud se odražený míč od země dotkne pálkaře, bude pálkaři přiznána první meta. Pokud pálkař švihne po míči odraženém od země v situaci, kdy má již dva strajky, míč nemůže být chycen dle smyslu pravidla 6.05 c) a 6.09 b). Pokud pálkař takový nadhoz odpálí, je to, jako kdyby odpálil letící míč.

BRÁNĚNÍ (INTERFERENCE)

 1. Útočné bránění je chování družstva na pálce (v útoku), které brání, zdržuje či mate kteréhokoliv polaře, který se pokouší o rozehru. Pokud rozhodčí vyhlásí pálkaře, běžícího pálkaře či běžce aut za bránění, všichni ostatní běžci se musí vrátit na mety, které měli dle posouzení rozhodčího správně získané v okamžiku bránění, pokud není jinak stanoveno těmito pravidly.
  V případě, že běžící pálkař nedosáhl první mety, tak se všichni běžci vrátí na mety, které drželi v okamžiku nadhozu.

 2. Obranné bránění je činnost polaře, kterou překáží či brání pálkaři v odpálení nadhozeného míče.

 3. Bránění rozhodčím nastává, (1), jestliže rozhodčí brání či překáží chytačovi v hodu, kterým se snaží zabránit krádeži mety, nebo (2) když se dobrý odpal dotkne rozhodčího v poli dříve, než projde polařem.

 4. Bránění divákem nastane, když se divák nahne přes oplocení nebo vnikne na hrací plochu a dotkne se míče ve hře.
  Při každém bránění je míč mrtvý.

DOBRÝ ODPAL (FAIR BALL) je odpálený míč, který: - dopadne a zůstane ve vnitřním poli mezi domácí a první metou nebo mezi domácí a třetí metou,
- se odrazí do vnějšího pole za první nebo třetí metu,
- se dotkne první, druhé nebo třetí mety,
- nejprve dopadne do pole na první nebo třetí metu, či za ně,
- se v poli či nad polem dotkne rozhodčího nebo hráče,
- letí nad vnějším polem když opouští hřiště.

Dobrý odpal v letu musí být posuzován vzhledem k postavení míče vůči pomezní čáře včetně pomezního stožáru a ne podle toho, zda je polař v okamžiku, kdy se dotkne míče, v poli či mimo něj.

Pokud míč v letu dopadne ve vnitřním poli mezi domácí a první, nebo domácí a třetí metu a odrazí se mimo pole před tím, než mine první nebo třetí metu, aniž se ho dotkl hráč nebo rozhodčí, je to chybný odpal; nebo pokud se míč usadí v zámezí, nebo se ho v zámezí dotkne hráč, je to chybný odpal. Jestliže míč v letu dopadne v poli za první nebo třetí metu a potom se odrazí do zámezí, je to dobrý odpal.
Kluby stále častěji stavějí dlouhé sloupy na koncích pomezních čar, přičemž je rozšiřují drátěnou sítí na straně pole, což pomáhá rozhodčím přesněji posoudit dobré nebo chybné odpaly.

DOMÁCÍ DRUŽSTVO (HOME TEAM) je družstvo, na jehož hřišti se utkání hraje. Pokud se hraje na neutrálním hřišti, je domácí družstvo určeno "soutěžním řádem" příslušné soutěže nebo vzájemnou dohodou. V turnajích určuje domácí družstvo pořadatel.

DOTYK (TOUCH) Dotknout se hráče nebo rozhodčího znamená dotknout se kterékoliv části jeho těla, oblečení nebo vybavení.

DVOJAUT (DOUBLE PLAY) je hra obrany, při které jsou vyautováni dva útočící hráči jako výsledek souvislé akce za předpokladu, že nedošlo mezi auty k chybě.

 1. Nucený dvojaut (force double play) je, když jsou dva hráči vyautováni při nuceném postupu.

 2. Obrácený nucený dvojaut (reverse force double play) je, když je jeden běžec autován při nuceném postupu a jako druhý je autován běžec, který v důsledku prvního autu není nucen postupovat.
  Příklad obráceného nuceného autu: Běžec na první metě, jeden aut; pálkař odpálí po zemi k prvnímu metaři, který šlápne na první metu (jeden aut) a přihraje druhému metaři nebo spojce na druhý aut (tečováním). Jiný příklad: mety jsou obsazeny, žádný aut; pálkař odpálí po zemi na třetího metaře, který šlápne na třetí metu (jeden aut) a poté přihraje chytači na druhý aut (tečováním).

DVOJZÁPAS (DOUBLE-HEADER) jsou dva rozepsané či přeložené zápasy hrané bezprostředně po sobě.

"HRA" ("PLAY") je povel rozhodčího k zahájení hry nebo k pokračování ve hře po každém mrtvém míči.

CHYBNÝ ODPAL (FOUL BALL) je odpálený míč, který: - zůstane v zámezí mezi domácí a první metou nebo mezi domácí a třetí metou,
- se odrazí za první nebo třetí metu v zámezí nebo nad ním,
- nejdříve dopadne v zámezí za první nebo třetí metou,
- se dotkne v zámezí nebo nad ním rozhodčího, hráče nebo předmětu, který nepatří k přirozenému prostředí.

Chybný odpal v letu musí být posuzován vzhledem k postavení míče vůči pomezní čáře včetně pomezního stožáru a ne podle toho, zda je polař v okamžiku, kdy se dotkne míče, v poli či mimo něj.

Odpálený míč, který se nedotkl polaře a odrazil se od nadhazovací mety do zámezí mezi domácí a první nebo mezi domácí a třetí metu, je chybný odpal.

CHYCENÍ MÍČE (CATCH) je zákrok polaře, při kterém bezpečně chytí letící míč svou rukou nebo rukavicí, přičemž při chytání nesmí použít čepici, chrániče, kapsu nebo kteroukoliv jinou část svého dresu. Za chycení se nepovažuje, když se současně při kontaktu s míčem, či okamžitě po dotyku míče srazí s polařem nebo jiným hráčem, či se zdí nebo upadne a jako důsledek takové srážky či pádu upustí míč. Za chycení se také nepovažuje, když se polař dotkne letícího míče, který se potom dotkne člena útočícího družstva nebo rozhodčího a teprve potom je chycen dalším bránícím hráčem. Za chycení se považuje, když polaři míč vypadne při pokuse o přihrávku bezprostředně po správném chycení. Pro posouzení platnosti chycení míče musí polař podržet míč tak dlouho, aby prokázal, že nad ním má plnou kontrolu a že jeho pouštění je dobrovolné a úmyslné.

Chycení je správné, jestliže je míč dříve než se dotkne země držen kterýmkoliv polařem, i když s ním předtím jiný hráč žongloval nebo míč držel jiný polař. Běžci mohou opustit své mety v okamžiku, kdy se první polař dotkne míče. Polař se může nahnout přes plot, zábradlí, provaz či čáru, vymezující prostor pro chytání míče. Může i vyskočit na vrchol zábradlí, které může být v zámezí. Nemůže být vyhlášeno žádné bránění ve hře, jakmile se hráč nahne přes plot, zábradlí, provaz nebo na tribunu proto, aby chytil míč. Dělá to na vlastní nebezpečí.
Když je polař ve snaze chytit míč na hraně lavičky "podepřen" a je mu tak hráčem či hráči kteréhokoliv družstva zabráněno v pádu a chytí míč, je chycení správné.

CHYTAČ (CATCHER) je polař, který zaujme místo za domácí metou.

KOUČ (COACH) je člen družstva oblečený v dresu, který je pověřen manažerem k zastávání určených povinností, jako např. razení na metách.

KOUČ NA METÁCH (BASE COACH) je člen útočícího družstva oblečený v dresu, který stojí u první nebo třetí mety, a řídí činnost pálkařů a běžců.

LAVIČKA či STŘÍDAČKA (BENCH or DUGOUT) je prostor, rezervovaný pro hráče, náhradníky a ostatní členy družstva oblečené v dresu, kteří se aktivně neúčastní hry na hřišti.

LETÍCÍ (IN FLIGHT) je každý odpálený, přihraný nebo nadhozený míč, dokud se nedotkne země či jiného předmětu s výjimkou polaře.

MANAŽER (MANAGER) je osoba určená oddílem, zodpovědná za činnost družstva na hřišti a zastupuje družstvo při styku s rozhodčím a družstvem soupeře. Hráč může být určen jako manažer.

 1. Oddíl nahlásí jméno manažera družstva ČBA nebo hlavnímu rozhodčímu do 30 minut před rozepsaným začátkem zápasu.

 2. Manažer může oznámit rozhodčímu, že předal určité povinnosti popsané v pravidlech hráči nebo kouči a že jakákoliv činnost tohoto označeného zástupce bude oficiální. Manažer bude vždy zodpovědný za chování družstva, dodržování oficiálních pravidel a za respektování rozhodčích svým družstvem.

 3. Pokud manažer opustí hřiště, musí určit hráče nebo kouče za svého náhradníka, přičemž tento náhradní manažer přebírá všechny povinnosti, práva a zodpovědnost manažera družstva. Pokud manažer opomene nebo odmítne před odchodem určit svého náhradníka, hlavní rozhodčí musí určit člena družstva jako náhradního manažera.

META (BASE) je jedním ze čtyř bodů, kterých se musí běžec postupně dotknout, aby získal bod. Častěji se tento výraz používá na označení látkových vaků či gumové desky, které označují místa met.

META ZDARMA (BASE ON BALLS) je přiznání první mety pálkaři, kterému byly během jeho času na pálce nadhozeny čtyři nadhozy mimo strajkzónu.

MÍČ V LETU (FLY BALL) je odpálený míč letící vysoko ve vzduchu.

MÍČ VE HŘE (LIVE BALL) je doba po kterou se hraje utkání, dokud není přerušena nebo ukončena.

MRTVÝ MÍČ (DEAD BALL) je míč mimo hru při správně vyhlášeném dočasném přerušení hry.

NADHAZOVAČ (PITCHER) je polař, určený k tomu, aby nadhodil míč pálkaři.

NADHOZ (PITCH) je míč nadhozený nadhazovačem pálkaři.
Veškeré ostatní dopravování míče mezi hráči jsou příhozy.

NÁTLAKOVÁ HRA (SQUEEZE PLAY) je výraz určený pro rozehru, ve které se družstvo s běžcem na třetí metě snaží získat bod pomocí ulejvky.

NÁVRAT (RETOUCH) je čin běžce, který se vrátí na metu, jak je správně požadováno.

NECHRÁNĚNÝ (IN JEOPARDY) je výraz, který říká, že míč je ve hře a útočící hráč může být autován.

NECHYTATELNÝ NADHOZ (WILD PITCH) je takový, který letí tak vysoko nebo tak nízko, či stranou od domácí mety, že nemůže být s v vynaložením přiměřeného úsilí zpracován chytačem.

NEROZHODNÝ ZÁPAS (TIE GAME) je regulérní zápas, při jehož ukončení mají obě družstva stejný počet bodů.

NESPRÁVNĚ či NESPRÁVNÝ (ILLEGAL or ILLEGALLY) v rozporu s těmito pravidly.

NESPRÁVNÝ NADHOZ (ILLEGAL PITCH) je 1) nadhození pálkaři, při kterém se nadhazovač nedotýká stojnou nohou nadhazovací mety; 2) rychle opakovaný nadhoz. Nesprávný nadhoz v situaci, kdy jsou běžci na metách, je balk.

NUCENÝ POSTUP (FORCE PLAY) je hra, při které běžec ztratí právo na metu, protože se pálkař stal běžcem.

Zmateného posuzování této hry se zbavíme, když si uvědomíme, že "nucená" situace je často odstraněna ze hry. Příklad: běžec na první metě, jeden aut, míč je ostře odpálen na prvního metaře, který se dotkne své mety a běžící pálkař je aut. V okamžiku je zrušen nucený postup a běžec postupující na druhou metu musí být vyautován tečováním. Pokud by byli na druhé nebo třetí metě běžci a kterýkoliv z těchto běžců by před autem tečováním u druhé mety bodoval, body platí. Kdyby první metař přihrál míč na druhou metu a potom by byl míč vrácen na první metu, hra na druhé metě by byla nuceným autem, byly by dva auty, a zpětná přihrávka na první metu, při které by byl míč na první metě dříve než na ni doběhne běžící pálkař, by znamenala třetí aut. V tomto případě by se nepočítal žádný bod.
Příklad, kdy není nucený aut. Jeden aut. Běžci na první a třetí metě. Pálkař je aut chycením letícího odpalu. Dva auty. Běžec na třetí metě se vrátí, dotkne se mety a potom boduje. Běžec z první mety se snaží vrátit na první metu před přihrávkou prvnímu metaři, ale nestihne to, a proto je aut. Tři auty. Pokud se dle posouzení rozhodčích, běžec ze třetí mety dotkl domácí mety před tím, než byla tečována první meta, bod se počítá.

OBRANNÝ TROJÚHELNÍK (RUN-DOWN) je činnost družstva v obraně, při které se snaží vyautovat běžce mezi metami.

ODDÍL (CLUB) je osoba nebo skupina osob zodpovědných za organizování členů družstva, přípravu hřiště a požadovaných zařízení. Reprezentuje družstvo ve styku s ČBA.

ODLOŽENÝ ZÁPAS (SUSPENDED GAME) je přerušený zápas, který bude dokončen jiného dne.

ODPAL PO ZEMI (GROUND BALL) je odpálený míč, který se kutálí či poskakuje nízko nad zemí.

OFICIÁLNÍ ZAPISOVATEL (OFFICIAL SCORER) Viz kapitola 10.00

OSA (BATTERY) je nadhazovač a chytač.

OSOBA (PERSON) hráče nebo rozhodčího je kterákoliv část jeho těla, výstroje či výzbroje.

PÁLKAŘ (BATTER) je člen družstva v útoku, který zaujal své místo v území pálkaře.

POLAŘ (FIELDER) je každý hráč v obraně.


POLE (FAIR TERRITORY) je část hřiště mezi pomezními čarami od domácí mety k dolní části plotu ohraničujícího hřiště a poté kolmo vzhůru. Všechny pomezní čáry jsou uvnitř hřiště.

POSTAVENÍ BOČNÍ (SET POSITION) je jedno ze dvou správných nadhazovacích postavení.

POSTAVENÍ ČELNÉ (WIND-UP POSITION) je jedno ze dvou správných nadhazovacích postavení.

POSTIH (PENALTY) je uplatnění těchto pravidel po akci v rozporu s těmito pravidly.

PŘEKÁŽENÍ (OBSTRUCTION) je činnost polaře, který překáží v postupu kteréhokoliv běžce aniž drží míč nebo se jej nepokouší zpracovat.

Pokud je polař v situaci těsně před chycením přihraného míče, a míč letí přímo nebo dostatečně blízko k polaři, který pak musí zaujmout místo k chycení míče, je považován jako "zpracovávající míč". Je to plně na posouzení rozhodčího, zda uzná, že polař zpracovává míč. Jakmile se polař pokusil zpracovat míč, ale minul ho, nemůže být dále považován za polaře, který "zpracovává" míč.
Např.: vnitřní polař se vrhne po odpalu po zemi, mine jej a zůstane ležet, čímž zdrží běžce v postupu a velmi pravděpodobně mu překáží.

PŘESLAJDOVÁNÍ (OVERSLIDE, -ING) je čin útočícího hráče, jehož skluz na metu (mimo první metu) je tak razantní, že ztratí kontakt s metou.

PŘIHRÁVKA, PŘÍHOZ (THROW) je pohyb rukou nebo paží, přičemž tento pohyb přihodí míč na zvolený cíl. Nadhoz se nepovažuje za přihrávku či příhoz.

PŘÍMÝ ODPAL (LINE DRIVE) je odpálený míč, který letí prudce a přímo od pálky k polaři, aniž by se dotkl země.

REGULERNÍ ZÁPAS (REGULATION GAME). Viz pravidla 4.10 a 4.11

RYCHLE OPAKOVANÝ NADHOZ (QUICK RETURN PITCH) je nadhoz provedený s úmyslem zastihnout pálkaře nepřipraveného. Je to nesprávný nadhoz.

"SEJF" ("SAFE") je vyhlášení rozhodčího, že běžec má právo na metu, o kterou usiloval.

SKREČOVANÝ ZÁPAS (FORFEITED GAME) je zápas, ukončený hlavním rozhodčím stavem 9:0 v neprospěch družstva, které porušilo pravidla.

SMĚNA (INNING) je část zápasu, během níž se obě družstva vystřídají jak v obraně, tak i v útoku, a ve které každé družstvo zahraje tři auty. Čas na pálce každého družstva je půlsměna (half-inning).

SOUTĚŽ (LEAGUE) je skupina družstev, která hrají mezi sebou dle předem určeného rozpisu a těchto pravidel, upřesněných "Soutěžním řádem", o prvenství v soutěži.
SPEED UP RULES viz strana 135

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE (LEAGUE PRESIDENT) dále jen STK, vyžaduje dodržování oficiálních pravidel a "Soutěžního řádu", řeší pochybnosti, vztahující se k ustanovením těchto dokumentů a rozhoduje protestované situace. STK může prostřednictvím "Disciplinární komise" trestat každého hráče, trenéra, manažera či rozhodčího za porušení ustanovení těchto dokumentů.

SPRÁVNĚ (LEGAL or LEGALLY) je v souladu s těmito pravidly.

STOJNÁ NOHA (PIVOT FOOT) je noha nadhazovače, která je ve styku s nadhazovací metou po dobu nadhozu.

"STRAJK" (STRIKE) je správný nadhoz vyhlášený rozhodčím, když -

 1. pálkař švihne po míči, ale mine;
 2. pálkař po míči nešvihnul, ale kterákoliv část míče prošla jakoukoliv částí strajkzóny;
 3. pálkař odpálí míč do zázemí dříve, než jsou dva strajky;
 4. pálkař ulije míč do zázemí;
 5. se míč dotkne pálkaře, který po něm švihne;
 6. se míč dotkne pálkaře v strajkzóně;
 7. se nadhoz stane tečovaným odpalem.

STRAJKZÓNA (STRIKE ZONE) je prostor nad domácí metou, který je shora ohraničen vodorovnou rovinou protínající střed vzdálenosti mezi vrcholem pálkařových ramen a vrcholem pasu kalhot jeho dresu, spodní hranici tvoří rovina, protínající nejvyšší bod pálkařových kolen. Strajkzóna bude určena z postavení pálkaře, ve kterém je připraven švihnout po nadhozeném míči. (viz str. 138)

"TAJM" ("TIME") je vyhlášení rozhodčího o správném přerušení hry. Během tajmu je míč mrtvý.

TEČOVÁNÍ (TAG) je činnost polaře, při které se dotýká kteroukoliv částí těla mety, když bezpečně a pevně drží míč ve své ruce či rukavici nebo tečuje běžce míčem nebo rukou či rukavicí, ve které drží bezpečně a pevně míč.

TEČOVANÝ ODPAL (FOUL TIP) je odpálený míč, který jde ostře a přímo od pálky do rukou chytače a je správně chycen. Pokud není míč chycen, není to tečovaný odpal. Každý chycen tečovaný odpal je strajk a míč je ve hře. Za chycený se nepovažuje míč, který se od něčeho odrazí, kromě případu, kdy se míč před chycením nejprve odrazí od chytačovy ruky či rukavice.

TROJAUT (TRIPLE PLAY) je hra, při které družstvo v obraně vyautuje tři útočící hráče jako výsledek nepřerušené akce a mezi auty nedojde k chybě.

UKONČENÝ ZÁPAS (CALLED GAME) je zápas, který z jakéhokoliv důvodu ukončí hlavní rozhodčí.

ULEJVKA (BUNT) je míč, který není odpálen švihem, ale úmyslným nastavením pálky je pouze sklepnut do vnitřního pole.

ÚZEMÍ CHYTAČE (CATCHER'S BOX) je prostor, ve kterém musí stát chytač dokud míč neopustí nadhazovačovu ruku.

ÚZEMÍ PÁLKAŘE (BATTER'S BOX) je prostor, ve kterém musí pálkař stát během svého času na pálce.

V OBRANĚ (DEFENSE or DEFENSIVE) je družstvo či hráč družstva, které je v poli.

V ÚTOKU (OFFENSE) je družstvo či kterýkoliv hráč družstva na pálce.

VNĚJŠÍ POLAŘ (OUTFIELDER) je polař, který zaujímá postavení ve vnějším poli, což je část hrací plochy nejvíce vzdálené od domácí mety.

VNITŘNÍ CHYCENÝ (INFIELD FLY) je dobrý odpal (mimo přímého odpalu a ulejvky), který může být chycen ze vzduchu s přiměřeným úsilím vnitřními polaři, když je obsazena první a druhá, nebo první, druhá a třetí meta a je méně než dva auty. Nadhazovač, chytač nebo kterýkoliv vnější polař, který se při této situaci nachází ve vnitřním poli, bude považován pro účel tohoto pravidla za vnitřního polaře.

Jakmile je patrno, že odpálený míč bude jednoznačně vnitřním chyceným, vyhlásí rozhodčí "Infield Fly", aby zvýhodnil běžce. Pokud je míč blízko pomezních čar, vyhlásí rozhodčí "Infield Fly, if Fair."

Míč je ve hře a běžci mohou postupovat na vlastní nebezpečí, že míč bude chycen, nebo se mohou vrátit na mety a postupovat po dotyku polaře s míčem, stejně jako u míče chyceného ze vzduchu. Pokud je odpal chybný, postupuje se jako u chybného odpalu.

Pokud je vyhlášen vnitřní chycený a míč dopadne na zem, aniž by se ho někdo dříve dotkl, a odrazí se do zázemí před první či třetí metou, je to chybný odpal. Pokud je vyhlášen vnitřní chycený a míč dopadne, aniž by se ho někdo předtím dotkl na zem v zámezí a odrazí se do pole před tím, než mine první či třetí metu, je to vnitřní chycený.

Při použití pravidla o vnitřním chyceném musí rozhodčí posoudit, zda by mohl být míč běžně chycen některým vnitřním polařem - a ne zda míč směřuje do nějakého vymezeného prostoru, ohraničeného třeba hranicí trávy či metovými čarami. Rozhodčí musí vyhlásit vnitřní chycený i tehdy, kdy je míč chycen vnějším polařem, pokud dle posouzení rozhodčího mohl být tento míč snadno zpracován vnitřním polařem. Vnitřní chycený nemůže být v žádném případě hrou na výzvu. Názor rozhodčího je rozhodující a rozhodnutí musí být učiněno okamžitě.
Při vyhlášení pravidla o vnitřním chyceném mohou běžci postupovat na vlastní nebezpečí. Jestliže při uplatnění tohoto pravidla vnitřní polař úmyslně upustí dobrý odpal, míč zůstane ve hře bez ohledu na pravidlo 6.05 l). Pravidlo o vnitřním chyceném má přednost.

VNITŘNÍ POLAŘ (INFIELDER) je polař, který zaujímá postavení ve vnitřním poli.

VOLBA POLAŘE (FIELDER'S CHOICE) je činnost polaře, který zpracuje dobrý odpal po zemi, a místo přihrávky k vyautování běžícího pálkaře na první metě přihraje na jinou metu, aby vyautoval jiného běžce. Výraz je také používán u zapisovatelů (a) pro označení postupu běžícího pálkaře, který získá jednu nebo více met, zatímco polař, který zpracoval jeho odpal se snaží vyautovat jiného běžce; (b) pro označení postupu (jiného než krádež nebo chyba) běžce, pokud se polař snaží vyautovat jiného běžce nebo (c) pokud polaře postup běžce nezajímá (nebráněná krádež).

VYHLÁŠENÍ (ADJUDGED) je rozhodnutí rozhodčího, závislé na jeho pozorování.

VÝZVA (APPEAL) je činnost polaře, kterou upozorňuje rozhodčí na porušení pravidel družstvem v útoku.

ZÁMEZÍ (FOUL TERRITORY) je část hřiště vně pomezních čar k první a třetí metě, prodloužená až k plotu a poté kolmo vzhůru.

Příprava hry

3.01
Dříve než hra začne, rozhodčí musí -

 1. striktně vyžádat dodržování všech pravidel týkajících se herního příslušenství a výstroje hráčů;
 2. se přesvědčit, zda jsou všechny hrací čáry (silně zvýrazněné na obrázku 1 a 2) vyznačeny vápnem, křídou či jiným bílým materiálem snadno rozlišitelným od země či trávy;
 3. obdržet od domácího družstva zásobu regulérních míčů (počet a značka budou určeny ČBA). Poté míče vyjme z obalů a setře jejich lesk. Pouze rozhodčí může rozhodovat o tom, zda je míč ještě vhodný ke hře;
 4. být ujištěn domácím družstvem, že má v zásobě, alespoň tucet náhradních míčů pro okamžité použití;
 5. mít u sebe alespoň dva náhradní míče a v případě potřeby během zápasu vyžadovat jejich doplnění z uvedené zásoby náhradních míčů. Tyto náhradní míče budou dány do hry, když -
  1. je míč odpálen mimo hrací plochu či mezi diváky;
  2. je míč špinavý či nevhodný pro další použití;
  3. si nadhazovač tento náhradní míč vyžádá.
Rozhodčí nedá nadhazovači náhradní míč, dokud není skončena rozehra a dosud používaný míč se nestal mrtvým. Hra s náhradním míčem nebude pokračovat poté, co přihraný či odpálený míč opustil hřiště, dokud běžci nedosáhnou met, kterým jsou jim přiděleny. Je-li odpálen čtyřmetový odpal mimo hřiště (homerun), nedá rozhodčí nadhazovači nebo chytači náhradní míč, dokud se pálkař, který čtyřmetový odpal odpálil nedotkne domácí mety.

3.02
Žádný hráč nesmí úmyslně změnit barvu míče či jej znehodnotit třením o zem, kalafunu, parafín, skelný či smirkový papír nebo jinou cizí hmotu.

POSTIH: Rozhodčí si vyžádá znehodnocený míč a vyloučí viníka ze hry. Pokud rozhodčí nemůže viníka určit a pokud nadhazovač takovýto míč nadhodil pálkaři, bude nadhazovač okamžitě vyloučen ze hry a může být dále trestán dle rozhodnutí Disciplinární komise.

3.03
Hráč nebo hráči mohou být v průběhu hry kdykoliv vystřídáni, pokud je míč mrtvý. Náhradník bude odpalovat na místě střídaného hráče v pořadí pálkařů svého družstva. Vystřídaný hráč se již nemůže do hry vrátit. Pokud náhradník nastoupí místo hrajícího manažera, může poté manažer, dle svého uvážení, zaujmout místo v území kouče. Pokud vstupují u bránícího družstva ve stejném okamžiku do hry dva nebo více náhradníků, určí manažer hlavnímu rozhodčímu jejich umístění v pořadí pálkařů družstva dříve než zaujmou svá místa v poli. Hlavní rozhodčí pak upozorní zapisovatele. Pokud není tato informace dána hlavnímu rozhodčímu okamžitě, má sám právo určit umístění náhradníků v pořadí pálkařů.

Nadhazovač může vystřídat na jiné postavení v poli pouze jednou během jedné směny, tj. nadhazovači nebude povoleno zaujmout jinou pozici než nadhazovačovu vícekrát než jednou ve stejné směně.

Každému hráči kromě nadhazovače, který vystřídá zraněného hráče bude povoleno pět přihrávek na rozcvičení.
(Viz pravidlo 8.03 pro nadhazovače).

3.04
Hráč, jehož jméno je v pořadí pálkařů, nemůže být střídajícím běžcem za žádného člena svého družstva.

Toto pravidlo zabraňuje používání tzv. zastupujících běžců. Žádnému hráči nebude v zápase povoleno, aby vystupoval jako zastupující běžec. Každý hráč, který není v pořadí pálkařů a je použit jako běžec, bude považován za střídajícího hráče.

3.05

 1. Nadhazovač, jmenovaný v pořadí pálkařů, které obdržel hlavní rozhodčí, jak je stanoveno v pravidle 4.01 a), b), musí nadhazovat prvnímu pálkaři či jakémukoliv pálkaři, dokud není vyautován, či dokud nedosáhl první mety, pokud nadhazovač neprokáže zranění či onemocnění, které mu dle posouzení hlavního rozhodčího znemožňuje nadhazování.
 2. Pokud nadhazovač je vystřídán, musí střídající nadhazovač nadhazovat pálkaři, který je právě na pálce nebo jakémukoliv střídajícímu pálkaři, dokud není takový pálkař vyautován, či dokud nedosáhne první mety, pokud nadhazovač neprokáže zranění či onemocnění, které mu dle mínění hlavního rozhodčího znemožňuje nadhazování.

 3. Pokud dojde k nesprávnému střídání nadhazovače, rozhodčí musí poslat zpět do hry správného nadhazovače, dokud nejsou splněna nařízení tohoto pravidla. Pokud je ovšem nesprávnému nadhazovači umožněno nadhazovat, jsou všechny rozehry, které z toho vzniknou, platné. Nesprávný nadhazovač se stane správným, jakmile poprvé nadhodí pálkaři nebo jakmile je některý z běžců vyautován.
  Pokusí-li se manažer vystřídat nadhazovače s porušením pravidla 3.05 c), musí rozhodčí upozornit manažera družstva, které je v obraně že to nesmí učinit. Kdyby náhodou hlavní rozhodčí v důsledku přehlédnutí oznámil nástup nesprávného nadhazovače, může tuto situaci napravit do té doby, než nesprávný nadhazovač nadhodí. Nadhodí-li nesprávný nadhazovač, stává se správným nadhazovačem.

3.06
Manažer oznámí okamžitě hlavnímu rozhodčímu jakékoliv střídání a udá hlavnímu rozhodčímu pozice náhradníků v pálkařském pořadí.

Hráč, který byl vystřídán, může zůstat na lavičce se svým družstvem, nebo rozcvičovat nadhazovače. Pokud je vystřídán manažer, může pokračovat v řízení družstva z lavičky či území koučů. Rozhodčí by neměl povolit hráčům, kteří byli vystřídáni a kterým bylo umožněno zůstat na lavičce, obracet se s jakýmikoliv poznámkami k jakémukoliv hráči či manažerovi soupeře nebo k rozhodčím.

3.07
Poté, co byl hlavní rozhodčí se střídáním seznámen, musí okamžitě ohlásit či zajistit ohlášení každého střídání oficiálnímu zapisovateli.

3.08

 1. Jestliže střídání není ohlášeno, bude náhradník považován za hrajícího, když -
  1. jako nadhazovač nadhodí pálkaři nebo je některý z běžců vyautován;
  2. jako pálkař zaujme místo v území pálkařů;
  3. jako polař zaujme místo obvykle obsazené polařem, kterého vystřídal a začne hra;
  4. jako běžec zaujme místo běžce, kterého vystřídal.
 2. Jakákoliv rozehra, kterou takovýto neohlášený náhradník zahrál nebo na něj byla zahrána, je platná.

3.09
Hráči v dresu se nesmí bavit či scházet s diváky nebo sedět v hledišti před, během a po zápase. Žádný manažer, kouč či hráč nesmí mluvit před zápasem a během zápasu s diváky. Hráči soupeřících družstev se nesmí přátelit, pokud jsou v dresech.

3.10

 1. Manažer domácího družstva jediný může rozhodovat o tom, zda se zápas bude z důvodu nepřízně počasí či nezpůsobilého povrchu hřiště konat s výjimkou druhého zápasu dvojzápasu. VÝJIMKA: kterákoliv soutěž může trvale oprávnit STK k přerušení uplatňování tohoto pravidla v závěru soutěže, je-li nejisté, že o vítězi se rozhoduje zásluhou uplatňování tohoto pravidla. Jestliže by odložení a případné nedokončení zápasu mezi kterýmikoliv dvěma družstvy ze závěrečných kol mohlo vést k ovlivnění postavení kteréhokoliv družstva v soutěži, může STK po výzvě od kteréhokoliv družstva v soutěži přebrat práva manažera domácího družstva, podle tohoto pravidla.

 2. Hlavní rozhodčí prvního zápasu jediný rozhodne o tom, zda z důvodu nepřízně počasí či nezpůsobilého povrchu hřiště začne druhý zápas dvojzápasu.

 3. Hlavní rozhodčí jediný rozhodne o tom, kdy bude hra z důvodu nepřízně počasí či nezpůsobilého povrchu hřiště přerušena, kdy, s ohledem na počasí, bude pokračovat po tomto přerušení a kdy, s ohledem na počasí, bude zápas po takovém přerušení ukončen. Nesmí však ukončit zápas dříve než 30 minut po jeho přerušení. V přerušení může pokračovat tak dlouho, dokud si myslí, že je naděje zápas dokončit.
  Hlavní rozhodčí se vždy musí snažit dokončit zápas. V jeho pravomoci je nařídit pokračování v zápase po jednom či více třicetiminutových přerušeních a zápas ukončí pouze tehdy, bude-li jasné, že není možno jej dokončit.

3.11
O přestávce dvojzápasu nebo kdykoliv je hra přerušena pro špatný stav hrací plochy, bude hlavní rozhodčí řídit činnost při údržbě hřiště tak, aby hrací plocha byla uvedena do stavu vhodného pro hru.

POSTIH: za neuposlechnutí může rozhodčí vyhlásit kontumační výsledek ve prospěch hostujícího družstva.

3.12
Když rozhodčí přeruší hru, zvolá "Time". Zvoláním "Play" rozhodčí znovu zahájí hru a zápas pokračuje. V době mezi zvoláním "Time" a zvoláním "Play" je míč mrtvý.

3.13
Manažer domácího družstva seznámí hlavního rozhodčího a manažera družstva soupeřů se všemi místními pravidly, o kterých si myslí, že jsou potřebná k vyřešení situace vzniklé při vniknutí diváků na hřiště, nebo při odpalu či přihrávce, kterého se dotknou diváci, nebo k řešení jiné nahodilé události. Pokud jsou tato pravidla přijatelná pro manažera hostujícího družstva, jsou přijata. Jsou-li manažerovi hostujícího družstva nepřijatelná, pak musí hlavní rozhodčí stanovit a uvést v platnost taková místní pravidla, o kterých si myslí, že jsou vzhledem k místním poměrům nezbytná a nejsou v rozporu s oficiálními pravidly.

3.14
Členové družstva v útoku si odnesou všechny rukavice a další výzbroj z hřiště na lavičku náhradníků, když je jejich družstvo na pálce. Žádná výzbroj a výstroj nesmí být zanechána na hřišti, lhostejno zda v poli či v zámezí.

3.15
Nikomu nesmí být během zápasu povolen vstup na hřiště, kromě hráčů a koučů v dresech, manažerů, fotoreportérů s povolením domácího družstva, rozhodčích, strážců zákona v uniformách, pořadatelů a dalších zaměstnanců domácího družstva. V případě neúmyslného bránění ve hře osobou, které je pobyt na hrací ploše povolen, kromě hráčů družstva v útoku, kteří se účastní přímo hry, koučů ve svých území či rozhodčích, je míč ve hře. Pokud je bránění úmyslné, rozhodčí přeruší hru v okamžiku tohoto bránění a uloží takové tresty, které by dle jeho mínění anulovaly toto bránění.

POZNÁMKA: viz pravidlo 7.11, jako zvláštní výjimka výše uvedeného, také viz pravidlo 7.08 b).

Otázka úmyslného a neúmyslného bránění musí být posouzena na základě činnosti jedince. Příklad: sběrač pálek či míčů, pořadatel, atd., který se snaží zabránit dotyku přihraného či odpáleného míče, ale přesto je jím zasažen, bude považován, že bránil neúmyslně. Pokud ovšem do míče kopne, sebere jej či do něj strčí, bude považován, že bránil úmyslně, ať již byl jeho úmysl jakýkoliv.

Příklad: Pálkař odpálí míč na spojku, která ho zpracuje, ale přehodí prvního metaře. Kouč družstva v útoku stojící u první mety, aby se vyhnul zasažení míčem, upadne na zem a první metař běžící pro míč se s ním srazí. Běžící pálkař nakonec doběhne na třetí metu. Otázkou je, zda by rozhodčí měl vyhlásit bránění koučem. Tato situace je na posouzení rozhodčího. Pokud si rozhodčí myslí, že kouč udělal vše pro to, aby se vyhnul bránění ve hře, nebude bránění vyhlášeno. Pokud si ovšem rozhodčí myslí, že kouč se pouze snažil, aby to vypadalo, jako že se vyhýbá bránění, rozhodčí by měl vyhlásit bránění.

3.16
Pokud jde o bránění diváků jakémukoliv přihranému či odpálenému míči, míč je mrtvý v okamžiku tohoto bránění a rozhodčí uloží takové tresty, které by dle jeho mínění anulovaly bránění.

VÝKLAD PRAVIDLA: pokud divák jasně bráněním znemožní polaři chytit odpálený míč ze vzduchu, rozhodčí vyhlásí pálkaře aut.

Je rozdíl mezi míčem, který byl hozen či odpálen do hlediště, kde se dotknul diváka, čímž byl mimo hru, i když se potom odrazí do hřiště, a míčem ve hře, jehož se dotknul divák, který neoprávněně vniknul na hřiště nebo se nahnul přes, pod či skrze zábranu nebo jinak bránil ve hře hráči. Ve druhém případě je to jasný úmysl a má být posuzován jako úmyslné bránění dle pravidla 3.15. Pálkař a běžci budou umístěni tam, kde by se dle posouzení rozhodčího nacházeli, kdyby k bránění nedošlo.
Bránění nebude vyhlášeno, jestliže se hráč nahne přes zábranu do hlediště, aby chytil míč. Dělá to na své vlastní nebezpečí. Pokud se ale divák nahne přes zábranu na stranu hrací plochy, aby jasně zabránil hráči v chycení míče, bude pálkař vyhlášen aut pro bránění divákem.

Příklad: Běžec na třetí metě, jeden aut a pálkař odpálí míč hluboko do vnějšího pole (dobrý či chybný odpal). Divák jasně znemožní vnějšímu polaři chycení míče ze vzduchu. Rozhodčí vyhlásí pálkaře aut za bránění divákem. Míč je mrtvý v okamžiku tohoto vyhlášení. Rozhodčí usoudí, že díky vzdálenosti, do které byl míč odpálen, by běžec ze třetí mety po chycení odpalu, kterému bylo bráněno bodoval, takže běžci je umožněno bodovat. Tento případ by nenastal, pokud by bylo bráněno při chytání míče ze vzduchu blízko domácí mety.

3.17
Hráči a náhradníci obou družstev budou pouze na lavičkách svých družstev, pokud se právě přímo nezúčastní hry a na hru se nepřipravují nebo pokud nejsou koučové u první či třetí mety. Nikdo kromě hráčů, náhradníků, manažerů, koučů, trenérů a sběračů pálek nesmí být v průběhu zápasu na lavičce.

POSTIH: Za porušení tohoto pravidla může rozhodčí po upozornění vykázat toho, kdo poruší pravidla, ze hřiště.

Hráči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit zápasu a mají možnost zapojit se do činností před zápasem, mohou také sedět na lavičce během zápasu, ale nesmí se účastnit během zápasu žádných aktivit jako rozcvičování nadhazovačů apod. Tito hráči nesmějí během zápasu vstoupit z žádného důvodu na hrací plochu.

3.18
Domácí družstvo zajistí prostřednictvím pořádkových orgánů ochranu pro udržení pořádku. Pokud během zápasu vnikne na hrací plochu osoba či osoby a brání jakýmkoliv způsobem ve hře, může hostující družstvo odmítnout hrát, dokud nebude hřiště vyklizeno.

POSTIH: Pokud hřiště není vyklizeno v přiměřené době, které v žádném případě nebude kratší než 15 minut od okamžiku, kdy hostující družstvo odmítlo hrát, může rozhodčí vyhlásit kontumační výsledek ve prospěch hostujícího družstva.

Zahájení a ukončení hry

4.01
Neoznámí-li domácí družstvo, že zápas bude odložen či zahájen později, vejde či vejdou rozhodčí na hřiště pět minut před hlášeným začátkem zápasu a půjdou přímo k domácí metě, kde se setkají s manažery družstev obou soupeřů.
Další postup je následující -

 1. Manažer domácího družstva předá hlavnímu rozhodčímu pořadí pálkařů s kopií.
 2. Manažer hostujícího družstva předá hlavnímu rozhodčímu pořadí pálkařů s kopií.
 3. Hlavní rozhodčí se přesvědčí, že originál i kopie příslušných pořadí pálkařů souhlasí a předá originály pořadí pálkařů manažerům družstev soupeřů. Kopie, které zůstanou rozhodčím, jsou oficiálním pořadím pálkařů. Jakmile rozhodčí vlastní tuto listinu, je pořadí pálkařů stvrzeno. Nesmí v něm dojít k žádným změnám kromě změn povolených těmito pravidly.
 4. Od chvíle, kdy je pořadí pálkařů domácího družstva předáno hlavnímu rozhodčímu, přejímají rozhodčí dozor nad hřištěm a mají jediní právo rozhodnout, kdy bude hra zrušena, přerušena nebo znovu zahájena s ohledem na počasí či stav hrací plochy.
Na zřejmé chyby v pořadí pálkařů, kterých si všimne hlavní rozhodčí dříve, než zvolá "Play" k zahájení zápasu, by měl být manažer či kapitán chybujícího družstva upozorněn, aby oprava mohla být učiněna před zahájením zápasu. Například, manažer z nepozornosti uvede na pořadí pálkařů pouze osm hráčů nebo uvedl dva hráče se stejným příjmením a bez dalšího rozlišení. Pokud si rozhodčí takovéto chyby všimne dříve než zvolá "Play", zajistí, aby tato chyba či chyby byly opraveny dříve, než zahájí zápas. Družstva by neměla být zvýhodněna chybou, které se dopustila jednoznačně omylem a která může být opravena dříve, než je zápas zahájen.

4.02
Hráči domácího družstva zaujmou své obranné postavení v poli, první pálkař hostujícího družstva zaujme postavení v pálkařském území a když rozhodčí zvolá "PLAY", tak je utkání zahájeno.

4.03
Když je míč dáván do hry na začátku nebo během utkání, všichni polaři kromě chytače musí být v poli.

 1. Chytač zaujme místo přímo za domácí metou. Své postavení může kdykoliv opustit kvůli chycení nadhozu či proto, aby provedl nějakou hru kromě případu, kdy je pálkaři dávána úmyslně meta zdarma, kdy musí chytač stát oběma nohama uvnitř svého území, dokud míč neopustí ruku nadhazovače.
  POSTIH: Balk.
 2. Nadhazovač musí při nadhazování míče pálkaři zaujmout správné postavení;
 3. Každý polař s výjimkou nadhazovače a chytače se může postavit kdekoliv v poli;
 4. Žádný útočící hráč s výjimkou pálkaře a běžce, který se pokouší získat bod, nesmí překročit čáry vymezující chytačovo území, pokud je míč ve hře.

4.04
Pořadí pálkařů se během zápasu nemění, pokud nedojde ke střídání hráčů. V případě střídání zaujme místo střídaného hráče v pořadí pálkařů náhradník.

4.05

 1. Útočící družstvo umístí na hřišti během svého času na pálce dva kouče na metách, jednoho u první a druhého u třetí mety.
 2. Koučové na metách musí být dva a (1) budou oblečeni v dresu družstva a (2) zůstanou vždy uvnitř svých území.
POSTIH: Kouč na metách, který se provinil bude vyloučen ze hry a musí opustit hřiště.

 

Je po mnoho let běžnou praxí, že někteří koučové stojí jednou nohou mimo své území nebo stojí obkročmo nad ním, případně se nacházejí mírně mimo čáry ohraničující koučovské území. Kouč nebude v tomto případě považován za stojícího mimo své území, dokud si nebude manažer družstva soupeře na tuto skutečnost stěžovat. V případě takovéto stížnosti musí rozhodčí toto pravidlo striktně dodržovat a od koučů obou družstev vyžadovat, aby byli neustále uvnitř svého území.
Je také běžnou praxí, že kouč, který řídí hru u své mety, opustí své území, aby signalizoval hráči skluz, další postup či návrat na metu. To může být povoleno, pokud kouč v žádném smyslu nebrání ve hře.
Koučovské území (obrázek 4)

Obrazek


4.06

 1. Manažer, hráč, náhradník, kouč, trenér či sběrač pálek nesmí nikdy po dobu toho, kdy se nachází na lavičce, území kouče, hrací ploše nebo někde jinde -
  1. Podněcovat, nebo se pokoušet podněcovat slovy či znameními demonstrace diváků.
  2. Dotýkat se řečmi jakýmkoliv způsobem soupeřových hráčů, rozhodčího nebo kteréhokoliv diváka.
  3. Volat "Time", nebo používat jiná slova pokud je míč ve hře nebo provádět takovou činnost, která by způsobila, že nadhazovač udělá balk.
  4. Úmyslně se v jakémkoliv smyslu dotknout rozhodčího.
 2. Žádný polař se nesmí postavit pálkaři do rozhledu a úmyslně v nesportovním smyslu rozptýlit pálkařovu pozornost.
POSTIH: Viník bude vyloučen ze hry a opustí hřiště. Případný balk bude anulován.

4.07
Pokud je manažer, hráč, kouč nebo trenér vyloučen ze hry, musí okamžitě opustit hřiště a dále se hry neúčastní. Zůstane v klubovně či šatně nebo se převlékne do civilních šatů a buď opustí stadion nebo si sedne do hlediště dostatečně daleko od lavičky či místa pro rozcvičování nadhazovačů svého družstva.

Pokud je manažer, kouč nebo hráč v trestu, nesmí být během utkání na lavičce, v prostoru vyhrazeném pro média nebo na části tribuny za domácí metou.

4.08
Pokud osazenstvo hráčské lavičky projevuje hlasitě nesouhlas s rozhodnutími rozhodčího, rozhodčí nejprve vyzve viníky, aby tyto projevy ustaly. Pokud pokračují, udělí rozhodčí postih -

POSTIH: Rozhodčí vykáže viníky z lavičky do klubovny. Pokud není schopen určit viníka či viníky, může vykázat z lavičky všechny náhradníky. Manažer družstva bude mít právo přivolat na hřiště pouze ty hráče, které bude potřebovat ke střídání v zápase.

4.09

JAK DRUŽSTVO ZÍSKÁ BOD
 1. Bod musí být zaznamenán pokaždé, jestliže se běžec správně a postupně dotkne první, druhé, třetí a domácí mety dříve, než jsou tři hráči aut, čímž končí směna. VÝJIMKA: Bod nebude zaznamenán, pokud běžec získá domácí metu během rozehry, ve které je jako třetí aut (1) běžící pálkař dříve, než se dotkne první mety; nebo (2) kterýkoliv běžec při nuceném postupu; nebo (3) předchozí běžec, který je vyhlášen aut, protože se nedotkl jedné z met.
 2. Pokud je vítězný bod zaznamenán v poslední půlsměně regulérního zápasu nebo ve druhé půlce nastavené směny jako důsledek mety zdarma, zasažení pálkaře nadhozem nebo jiné akce, která nutí běžce ze třetí mety postoupit, nevyhlásí rozhodčí konec zápasu, dokud se běžec donucený k postupu ze třetí mety nedotkne domácí mety a běžící pálkař se nedotkne první mety.
  Výjimkou je situace, kdy diváci vniknou na hřiště a fyzicky zabrání běžci dotknout se domácí mety nebo běžícímu pálkaři dotknout se první mety. V těchto případech rozhodčí přidělí metu běžci kvůli překážení diváků.

POSTIH: Pokud běžec na třetí metě odmítá postoupit a dotknout se domácí mety v odpovídajícím čase, rozhodčí neudělí bod, vyhlásí viníka aut a nařídí pokračovat ve hře. Pokud při dvou autech běžící pálkař odmítne postoupit a dotknout se první mety, rozhodčí neudělí bod, vyhlásí běžícího pálkaře aut a nařídí pokračovat ve hře. Jsou-li méně než dva auty a běžící pálkař odmítne postoupit a dotknout se první mety, bod se počítá, ale viník je vyhlášen aut.

 

VÝKLAD PRAVIDLA: Žádný bod nemůže být zaznamenán během rozehry, ve které je běžící pálkař třetím autem dříve, než se dotkne první mety. Příklad: jeden aut, Jan na druhé metě, Petr na první metě. Pálkař Václav bezpečně odpálí. Jan boduje a Petr je aut na domácí metě. Dva auty. Ale Václav minul první metu. Míč je přihrán na první metu, zahrána hra na výzvu a Václav je třetí aut. Protože Jan přešel přes domácí metu během rozehry, ve které byl běžící pálkař Václav třetí aut dříve, než se dotkl první mety, Janův bod se nepočítá.

VÝKLAD PRAVIDLA: Následující běžci nejsou postižení činností předchozích běžců, pokud nejsou dva auty.

Příklad: Jeden aut, Jan je na druhé metě, Petr na první metě, pálkařem je Václav, který odpálí čtyřmetový odpal uvnitř hřiště. Jan se nedotkne třetí mety při běhu na domácí metu, Petr a Václav bojují. Družstvo v obraně přihraje míč na třetí metu a zahraje hru na výzvu. Jan je aut, ale body Petra a Václava se počítají.
VÝKLAD PRAVIDLA: Jeden aut, Jan na třetí metě, Petr na druhé. Pálkař Václav odpálí míč do středního pole, kde je chycen ze vzduchu. Dva auty. Jan boduje po chycení odpalu a Petr boduje po špatné přihrávce na domácí metu. Jan je ale, po hře na výzvu vyhlášen aut, že opustil třetí metu dříve než byl míč chycen. Tři auty. Žádný bod se nepočítá.

VÝKLAD PRAVIDLA: Dva auty, obsazeny jsou všechny mety, pálkař odpálí čtyřmetový odpal (homerun) mimo hřiště. Pálkař je po hře na výzvu vyhlášen aut za to, že minul první metu. Tři auty. Žádný bod se nepočítá.

Základní prohlášení:

Pokud běžec mine metu či ji neoprávněně před chycením míče ze vzduchu opustí, může polař když drží míč a dotýká se přitom této mety vyzývat tímto činem rozhodčího k rozhodnutí. Běžec je aut, pokud rozhodčí hru na výzvu uzná; všichni běžci mohou bodovat, pokud je to možné s výjimkou těch, kteří při dvou autech bodují až po běžci, který je běžec vyhlášen třetím autem na hru na výzvu za nešlápnutí mety.

VÝKLAD PRAVIDLA: Jeden aut, Jan na třetí metě, Petr na první metě. Václavův odpal je chycen ze vzduchu v pravém poli. Dva auty. Jan po chycení odpalu správně vyběhne z mety a boduje. Petr se pokouší vrátit na první metu, ale přihrávka na první metu je rychlejší. Tři auty. Jan ale bodoval dříve, než byl Petr vyautován přihrávkou na první metu, proto se Janův bod počítá. Nebyl to nucený postup.

4.10

 1. Regulérní zápas má devět směn, pokud není při nerozhodném stavu prodloužen nebo zkrácen tehdy, (1) kdy domácí družstvo již nepotřebuje svoji polovinu 9. směny či její část, nebo (2) protože rozhodčí ukončil zápas.
  VÝJIMKA: STK může přijmout pravidlo, že jeden či oba zápasy dvojzápasu budou dlouhé sedm směn. V těchto zápasech se všechna pravidla vztahující se na 9. směnu vztáhnou k 7. směně.
 2. Pokud je zápas nerozhodný po devíti úplných směnách, bude pokračovat dokud (1) hostující družstvo na konci celé směny má celkově více bodů než domácí družstvo nebo (2) domácí družstvo zaznamená vítězný bod v neúplné směně.
 3. Je-li zápas ukončen, je regulérní, pokud:
  1. bylo odehráno alespoň pět směn,
  2. domácí družstvo zaznamenalo ve čtyřech nebo ve čtyřech a části páté směny více bodů, než hostující družstvo v pěti celých směnách.
  3. domácí družstvo získá jeden či více bodů ve své polovině páté směny, čímž vyrovná bodový stav.
 4. Mají-li obě družstva na konci zápasu stejný počet bodů, rozhodčí jej vyhlásí jako "Nerozhodný zápas."
 5. Je-li zápas ukončen dříve, než se stal regulérním, vyhlásí rozhodčí "Nehráno."
 6. Déšť nemá žádný vliv na regulérnost zápasu či na jeho odložení, když se hra dostala k, nebo za bod hry popsaný v pravidle 4.10 c).

4.11
Výsledek regulérního zápasu je celkový počet získaných bodů každého družstva v okamžiku, kdy je zápas ukončen.

 1. Zápas končí, jakmile hostující družstvo ukončí svoji polovinu deváté směny a domácí družstvo je ve vedení.
 2. Zápas končí, jakmile je ukončena devátá směna a ve vedení je hostující družstvo.
 3. Jestliže domácí družstvo získá vedoucí bod ve své polovině deváté směny (nebo v nastavené směně při nerozhodném stavu), končí zápas okamžitě po dosažení vítězného bodu.

  VÝJIMKA: Pokud poslední pálkař zápasu odpálí čtyřmetový odpal (homerun) mimo hřiště, je dovoleno běžícímu pálkaři i všem běžcům na metách bodovat v souladu se zněním pravidel pro běh po metách. Zápas končí, jakmile se běžící pálkař dotkne domácí mety.

  VÝKLAD PRAVIDLA: Pálkař odpálí čtyřmetový odpal (homerun) mimo hřiště a získá vítězství v druhé polovině deváté či nastavené směny, ale je vyhlášen aut pro předběhnutí předchozího běžce. Zápas končí okamžitě po získání vítězného bodu.d) Zápas končí v okamžiku, kdy rozhodčí ukončí hru. VÝJIMKA: Pokud je zápas ukončen během směny, která není ukončena, ODLOŽÍ se zápas a bude se dohrávat v každé z následujících situací:

  1. Hostující družstvo získalo jeden či více bodů, čímž vyrovnalo stav zápasu a domácí družstvo nebodovalo.
  2. Hostující družstvo získalo jeden či více bodů, čímž získalo vedení a domácí družstvo nevyrovnalo stav, nebo znovu nezískalo vedení.

   Řídící orgán soutěže může přijmout pro odložení zápasů následující pravidla jako dodatek k části 4.11 d) 1) a 2). (Budou-li tyto pravidla přijata, nebudou se na zápasy této soutěže vztahovat pravidla 4.10 c), d) a e).):

  3. Zápas se nestal regulérním zápasem (neboli je odehráno 41/2 směny s domácím družstvem ve vedení nebo 5 směn s hostujícím družstvem ve vedení nebo je nerozhodný stav).
  4. Jakýkoliv regulérní zápas je nerozhodný v okamžiku, kdy je zastaven z důvodu nepřízně počasí, zákazu vycházení či z jiného důvodu.
  5. Je-li zápas odložen před tím, než se stal regulérním a dohrává se před jiným regulérně rozepsaným zápasem, pak je tento regulérně rozepsaný zápas omezen sedmi směnami.
  6. Je-li zápas odložen až poté, co se stal regulérním a dohrává se před jiným regulérně rozepsaným zápasem, pak se bude tento regulérně rozepsaný zápas hrát na devět směn.

   VÝJIMKA: Předcházející body 3), 4), 5) a 6) se nebudou vztahovat k poslednímu rozepsanému zápasu mezi dvěma družstvy v mistrovské soutěži či v zápasech play-off.

Každý odložený zápas, který není dohrán před posledním rozepsaným zápasem mezi dvěma družstvy v mistrovské soutěži, se stává ukončeným.

4.12

ODLOŽENÉ ZÁPASY
 1. ČBA přijme následující pravidla za účelem dohrání odložených zápasů v nejbližším termínu, které byly ukončeny z kteréhokoliv z následujícího důvodu:
  1. Zákaz vycházení předepsaný zákonem.
  2. Překročení časového limitu předepsaného Soutěžním řádem.
  3. Výpadek světla či porucha technického zařízení pro úpravu hřiště, která je ve správě domácího družstva. (Technickým zařízením pro úpravu hřiště se myslí automatické zařízení na přikrytí hřiště nepromokavou plachtou nebo zařízení na odstranění vody).
  4. Tma, pokud zákon nedovolí zapnout světla.
  5. Nepřízeň počasí, pokud byl zápas ukončen v rozehrané směně dříve než byla skončena a nastala jedna z následujících situací:
   i) Hostující družstvo získalo jeden či více bodů, čímž vyrovnalo stav utkání a domácí družstvo nebodovalo.
   ii) Hostující družstvo získalo jeden či více bodů, čímž dosáhlo vedení v zápase a domácí družstvo nevyrovnalo, ani se nedostalo do vedení.

 2. Takové zápasy budou vyhlášeny jako odložené. Žádný zápas přerušený pro zákaz vycházení, nepřízeň počasí či časový limit nebude odloženým zápasem, pokud se již stal regulérním zápasem dle ustanovení 4.10. Zápas přerušený dle ustanovení 4.12 a) 3) a 4) bude odloženým zápasem ať byl přerušen kdykoliv po svém zahájení.

  POZNÁMKA: Nepřízeň počasí a podobné vlivy podle pravidla 4.12 a) (1 až 5) - budou upřednostněny při určení, zda se ukončený zápas rozhodčím stane odloženým. Zápas může být považován za odložený jen pokud je zastaven z jednoho z pěti důvodů uvedených v bodě 4.12 a). Jakýkoliv regulérní zápas ukončený kvůli nepřízni počasí při nerozhodném výsledku (pokud ovšem není upřednostněna situace podle 4.12 a) 5) i)) je nerozhodný a zápas musí být odehrán celý znovu.

 3. Odložený zápas bude pokračovat a bude dokončen:
  1. Okamžitě před následujícím rozepsaným zápasem těchto dvou mužstev na stejném hřišti;
  2. Okamžitě před následujícím rozepsaným dvojzápasem těchto dvou mužstev na stejném hřišti; pokud již není na rozpisu žádný jednotlivý zápas;
  3. Pokud je přerušen jako poslední rozepsaný zápas těchto družstev na tomto hřišti, je převeden na hřiště soupeře pokud je to možné;
   i) okamžitě před následujícím rozepsaným zápasem
   ii) okamžitě před následujícím rozepsaným dvojzápasem; pokud již není na rozpisu žádný jednotlivý zápas.
  4. Pokud není v odloženém zápase pokračováno či není dohrán do uzávěrky soutěže, bude zápas ukončen.
 4. Odložený zápas bude pokračovat přesně od okamžiku přerušení původního zápasu. Dokončení odloženého zápasu je pokračováním původního zápasu. Obsazení pole a pořadí pálkařů obou mužstev bude naprosto stejné jako obsazení pole a pořadí pálkařů v okamžiku přerušení s dodržením pravidel o střídání. Kterýkoliv hráč může být vystřídán hráčem, který se nezúčastnil zápasu před odložením. Žádný hráč, vystřídaný před odložením se nemůže vrátit do hry.

  Hráč, který nebyl členem oddílu v době, kdy byl zápas odložen, může být použit jako náhradník, dokonce i když zaujme místo hráče, který již není členem oddílu a který nemohl hrát, protože byl vystřídán před tím, než byl zápas odložen.

  Pokud bezprostředně před vyhlášením odložení zápasu byl vystřídán nadhazovač, ale nový nadhazovač dosud nenastoupil nebo nenadhazoval do té doby, dokud se pálkař nestal běžícím pálkařem, potom může ale nemusí, pokud jde o odložený a později dohrávaný zápas, začít nadhazovat v dohrávané části zápasu. Pokud nezačne nadhazovat, bude pokládán za vystřídaného a nemůže v tomto zápase dále hrát.

 5. Déšť nemá žádný vliv na regulérnost zápasu či na jeho odložení, když se hra dostala k nebo za bod hry popsaný v pravidle 4.10 c).

  POZNÁMKA: Odložený zápas - zápas, ve kterém se v nedokončené směně hostující družstvo ujme vedení nebo vyrovná. Takový zápas se dohrává od okamžiku přerušení.
  Nerozhodný zápas - regulérní zápas, při jehož ukončení mají obě družstva stejný počet bodů.
  Nehraný zápas - zápas, který je ukončen dříve, než se stal regulérním.
  Nerozhodný a nehraný zápas se hraje celý znovu.

4.13

PRAVIDLA ŘÍDÍCÍ DVOJZÁPASY
  1. V jednom dni mohou být odehrány pouze dva mistrovské zápasy. Dohrání odloženého zápasu není proti tomuto pravidlu.
  2. Jsou-li v rozpisu utkání uvedeny dva zápasy ve stejný den, pak bude v rozpisu utkání uveden pouze začátek prvého z těchto utkání.
 1. Začne-li první zápas dvojzápasu, musí být dokončen před zahájením druhého zápasu dvojzápasu.
 2. Druhý zápas dvojzápasu musí začít dvacet minut po skončení prvého zápasu. Pokud hlavní rozhodčí určí delší přestávku (nesmí přesáhnout třicet minut) pak to musí učinit s oznámením oběma manažerům na konci prvního zápasu.
  VÝJIMKA: Pokud ČBA povolí na žádost domácího družstva z nějakého zvláštního důvodu delší přestávku mezi zápasy, hlavní rozhodčí ji vyhlásí a seznámí s ní manažery obou družstev. Hlavní rozhodčí prvního zápasu je zodpovědný za sledování časového intervalu mezi zápasy.
 3. Je-li to možné rozhodčí musí začít druhý zápas dvojzápasu a hra musí pokračovat tak dlouho, dokud to stav hřiště, místní časové omezení a počasí dovolí.
 4. Pokud je začátek řádně rozepsaného dvojzápasu z jakéhokoliv důvodu zpožděn, pak jakýkoliv zápas, který začne bude prvním zápasem dvojzápasu.
 5. Pokud je dvojzápas vytvořen přeložením jiného zápasu, pak bude dohráván jako druhý zápas a jako první se odehraje řádně rozepsaný zápas toho dne.

4.14
Hlavní rozhodčí nařídí zapnutí umělého osvětlení kdykoliv je toho mínění, že soumrak činí hru za denního světla nebezpečnou.

4.15
Družstvo může zvítězit kontumačně, jestliže soupeřovo družstvo -

 1. nenastoupí na hřiště, nebo na hřišti je, ale odmítne začít hrát do pěti minut poté, co rozhodčí v čase určeném jako začátek zápasu zvolá "Play," ledaže by dle mínění rozhodčího bylo takové zpoždění nevyhnutelné;
 2. Používá zjevně taktiky prováděné za účelem prodloužení či zkrácení zápasu;
 3. Odmítá pokračovat ve hře během zápasu, i když zápas nebyl rozhodčím odložen ani skončen;
 4. Nepokračuje během jedné minuty ve hře, když po přerušení rozhodčí zvolá "Play;"
 5. Přes upozornění rozhodčího záměrně a soustavně porušuje pravidla hry;
 6. Neuposlechne v odpovídajícím čase příkazu rozhodčího vylučujícího hráče ze hry.
 7. Nenastoupí k druhému zápasu dvojzápasu během dvaceti minut po skončení prvního zápasu, pokud hlavní rozhodčí prvního zápasu přestávku neprodloužil.

4.16
Hostující družstvo zvítězí kontumačně, pokud po přerušení hry nebyly splněny příkazy rozhodčího týkající se údržby hřiště.

4.17
Družstvo zvítězí kontumačně, jestliže soupeřovo družstvo nemůže či nechce postavit devět hráčů do pole.

4.18
Pokud rozhodčí určí vítěze kontumačně, musí dodat Zprávu o utkání na Sekretariát ČBA stejně jako u odehraného utkání. Nedodání této zprávy nemá vliv na kontumaci výsledku.

4.19

PROTESTY
V každé soutěži musí stanovit Soutěžní řád pravidla určující postup pro protestování v situaci, kdy si manažer myslí, že rozhodnutí rozhodčího je proti těmto pravidlům. Žádné protesty nesmí být nikdy přijaty proti vyhlášení rozhodčího. Ve všech protestovaných zápasech bude rozhodnutí STK konečné.

I když je jasné, že protestované rozhodnutí porušilo pravidla, nebude opakování zápasu nařízeno, pokud dle mínění STK toto porušení nezpůsobilo ztrátu nadějí protestujícího družstva na vítězství.

 

Kdykoliv manažer protestuje, protože si myslí, že pravidla byla použita nesprávně, protest nebude uznán, jestliže rozhodčí nejsou upozorněni v okamžiku, kdy došlo k protestované situaci, tj. dříve, než byl proveden další nadhoz nebo je vyautován běžec. Protest vznesený při rozehře, která ukončuje zápas, musí být oznámena neprodleně ČBA.

Vložení míče do hry - Míč ve hře

5.01
V čase určeném jako začátek zápasu zvolá rozhodčí "Play."

5.02
Poté, co rozhodčí zvolá "Play," je míč ve hře a zůstává ve hře až do okamžiku, kdy se podle pravidel nebo na zvolání rozhodčího "Time" hra přeruší a míč se stane mrtvým. Zatímco je míč mrtvý, žádný hráč nemůže být vyautován, nemůže být získána žádná meta a nemůže být získán žádný bod, kromě případů, kdy běžci mohou postoupit o jednu či více met jako výsledek činu, který se stal během doby, kdy byl míč ve hře (jako např. balk, přehoz, bránění nebo čtyřmetový odpal (homerun) nebo jiný správný odpal mimo hrací plochu).

Dojde-li k jakémukoliv poškození míče, zůstává ve hře, dokud není rozehra skončena.

5.03
Nadhazovač musí nadhodit míč pálkaři, který se může rozhodnout, zda jej odpálí či nikoliv.

5.04
Snahou útočícího družstva je, aby se pálkař stal běžcem a běžci aby postupovali.

5.05
Snahou družstva v obraně je zabránit útočícím hráčům, aby se stali běžci, případně zabránit těmto běžcům v postupu.

5.06
Stane-li se pálkař běžcem a dotkne se správně všech met podle pravidel, získává pro své družstvo jeden bod.

Správně získaný bod nemůže být zrušen následnou akcí téhož běžce, jako například, jeho snahou vrátit se na třetí metu, když si myslí, že ji opustil dříve, než byl míč ze vzduchu chycen na aut.

5.07
Jakmile jsou tři útočící hráči správně vyautováni, zaujme jejich družstvo místo v poli, a družstvo soupeřů se stane družstvem v útoku.

5.08
Pokud se přihraný míč náhodou dotkne kouče na metách nebo nadhozený či přihraný míč se dotkne rozhodčího, je míč ve hře. Pokud ale kouč přihranému míči brání úmyslně, je běžec aut a míč je mrtvý.

5.09
Míč je mrtvý a běžci postoupí o jednu metu nebo se na svou metu bez možnosti autování vrátí, pokud -

 1. se nadhozený míč dotkne pálkaře či jeho oděvu, když je ve správném pálkařském postavení; běžci postupují, pouze pokud jsou k tomu nuceni;
 2. rozhodčí na domácí metě brání chytači v přihrávce; běžci nemohou postoupit.
  POZNÁMKA: Bránění nebude rozhodčím vyhlášeno, pokud přihrávka chytače přesto běžce vyautuje.
 3. je vyhlášen balk; běžci postupují (viz Postih 8.05).
 4. je míč nesprávně odpálen; běžci se vracejí;
 5. odpal do zázemí není chycen ze vzduchu; běžci se vracejí. Rozhodčí nedá míč do hry, dokud se všichni běžci nedotknou svých met;
 6. se správný odpal dotkne v poli běžce či rozhodčího dříve, než se dotkne vnitřního polaře včetně nadhazovače, nebo se dotkne rozhodčího dříve, než projde vnitřním polařem mimo nadhazovače;

  Pokud se správný odpal dotkne rozhodčího, který se nachází ve vnitřním poli poté, co míč prošel nadhazovačem nebo jej přeskočil, je míč mrtvý. Pokud je odpálený letící míč v poli tečován polařem, potom se dotkne běžce nebo rozhodčího a poté je míč chycen jiným vnitřním polařem, aniž se míč dotknul země, nebude to považováno za aut a míč zůstává ve hře.

  Pokud správný odpal projde vnitřním polařem či okolo něj a dotkne se běžce přímo za ním nebo se dotkne běžce potom co byl míč tečován vnitřním polařem, je míč ve hře a rozhodčí nevyhlásí běžce aut. Při tomto vyhlášení si musí být rozhodčí jist, že míč prošel vnitřním polařem či okolo něj a že žádný další vnitřní polař neměl možnost tento odpal zpracovat; běžci postoupí, pokud jsou nuceni.

 7. nadhozený míč uvízne v masce či vybavení rozhodčího nebo chytače a zůstane mimo hru, běžci postoupí o jednu metu; jedná se o blokovaný míč.

   

  Pokud tečovaný nadhoz zasáhne rozhodčího a po odrazu je chycen polařem ze vzduchu, je míč mrtvý a pálkař nemůže být vyhlášen aut. Totéž se uplatní, uvízne-li tečovaný odpal v masce či vybavení rozhodčího.

   

  Pokud netečovaný třetí strajk (ne chybný odpal) mine chytače a zasáhne rozhodčího, míč je ve hře. Pokud se takový míč odrazí a je chycen polařem dříve než se dotkne země, nebude z důvodu takového chycení pálkař aut. Míč zůstává ve hře a pálkař může být vyautován přihrávkou na první metu či tečováním míčem.

  Pokud nadhozený míč, uvízne v masce či vybavení rozhodčího nebo chytače, je míč mrtvý. Běžci na metách postoupí o jednu metu. Pokud je takto nadhozený míč čtvrtým bólem nebo třetím strajkem postoupí i pálkař na první metu.

   

 8. se jakýkoliv správný nadhoz dotkne běžce pokoušejícího se bodovat; běžci postupují o jednu metu.

5.10
Míč se stane mrtvým, když rozhodčí zvolá "Time." Hlavní rozhodčí má zvolat "Time" -

 1. když dle jeho posouzení počasí, tma či podobné okolnosti znemožňují další pokračování ve hře;
 2. když výpadek umělého osvětlení znesnadní či znemožní rozhodčímu sledovat hru;
 3. když nehoda učiní neschopným hráče či rozhodčího;
  Pokud je nehoda běžce taková, že mu zabrání dosáhnout mety, která mu byla určena, např. při čtyřmetovém odpalu (homerunu) mimo hrací plochu nebo přidělení jedné nebo více met, může dokončit tuto hru náhradní běžec.
 4. když manažer žádá o "Time" kvůli střídání či poradě s některým z hráčů;
 5. když si rozhodčí přeje prohlédnout míč, mluvit s některým z manažerů nebo z nějakého podobného důvodu;
 6. když polař, který chytil míč ze vzduchu, upadne na lavičku či na tribunu nebo upadne přes provaz mezi diváky, jsou-li diváci na hřišti. Co se běžců týká, dostane přednost pravidlo 7.04 c).
  Když polař, který chytil míč ze vzduchu, vkročí na lavičku, ale neupadne, míč je ve hře a běžci mohou postupovat na vlastní nebezpečí.
 7. když rozhodčí nařídí hráči nebo jiné osobě, aby opustil hrací plochu,
 8. kromě případů určených v bodech b) a c) tohoto pravidla žádný rozhodčí nesmí vyhlásit "Time", pokud není dokončena rozehra.

5.11
Stane-li se míč mrtvým, bude hra pokračovat, když nadhazovač zaujme své místo na nadhazovací metě s novým nebo původním míčem ve své moci a hlavní rozhodčí zvolá "Play." Hlavní rozhodčí zvolá "Play," jakmile nadhazovač zaujme své místo na nadhazovací metě s míčem ve své moci.

Pálkař

6.01

 1. Každý hráč družstva v útoku musí odpalovat v takovém pořadí, v jakém je zapsán v pořadí pálkařů svého družstva.
 2. Prvním pálkařem v každé další směně po první směně bude ten hráč, jehož jméno následuje za hráčem, který poslední správně ukončil svůj čas na pálce v předchozí směně.

6.02

 1. Pálkař musí zaujmou své místo v území pálkaře okamžitě, když je jeho čas na pálce.

 2. Pálkař nesmí opustit své postavení v území pálkaře po tom, co nadhazovač zaujme boční postavení nebo se začne pohybovat z čelného postavení.

  POSTIH: Pokud nadhazovač nadhodí, rozhodčí musí nadhoz posoudit a vyhlásit "Strike" nebo "Ball."

  Pálkař opouští území pálkaře s nebezpečím, že mu bude nadhozen a ohlášen strajk, pokud nepožádá rozhodčího o Tajm. Pálkař nemůže vstupovat a vystupovat z území pálkaře, kdy se mu zachce.

  Když už pálkař jednou zaujal své postavení v území pálkaře, nebude mu již povoleno vystoupit z území pálkaře z důvodu použití jakýchkoliv přípravků k lepšímu uchopení pálky. Pokud by byla hra přerušena nebo pokud dle posouzení rozhodčího povětrnostní podmínky vyžadují výjimku, může pálkař z území vystoupit.

  Rozhodčí již na žádost pálkaře či jiného člena jeho družstva nemůže vyhlásit "Time," pokud se nadhazovač začal pohybovat z čelného postavení nebo přešel do bočního postavení, i kdyby si pálkař stěžoval na "prach v očích," "zamlžené brýle," "neviděl jsem signál" nebo podobně.

  Rozhodčí může povolit pálkařovi žádost o Tajm, když už je v území pálkaře, ale rozhodčí by měl omezit pálkařovo vycházení z území pálkaře bez důvodu. Pokud rozhodčí nejsou shovívaví, pálkaři musí pochopit, že jsou v území pálkaře a že tam musí zůstat, dokud není míč nadhozen.

  Pokud nadhazovač zdržuje hru, když je pálkař ve svém území a rozhodčí má pocit, že to není opodstatněné, může povolit pálkaři okamžitě vystoupit z území pálkaře.

  Jestliže se nadhazovač začal pohybovat z čelného postavení nebo při obsazených metách přešel do bočního postavení a nedokončil nadhoz, protože pálkař vystoupil ze svého území, nebude to považováno za "balk." Oba, nadhazovač i pálkař porušili pravidla; rozhodčí vyhlásí "Time" a oba, nadhazovač i pálkař začnou znova.


 3. Pokud pálkař odmítne zaujmout své místo v území pálkaře během svého času na pálce, rozhodčí přikáže nadhazovači, aby nadhazoval a každý takový nadhoz vyhlásí jako "Strike." Pálkař může zaujmout své místo v území pálkaře po kterémkoliv takovém nadhozu, a pak se bude pokračovat v počítání strajků a bólů. Nezaujme-li však pálkař své postavení dříve, než jsou vyhlášeny tři strajky, bude vyhlášen aut.

6.03
Správně postavený pálkař musí být oběma nohama uvnitř území pálkaře.

Území pálkaře (obrázek 5)